Algemene Voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van gonzodesign. Het gaat hierbij niet om ‘de kleine lettertjes’, waar jij je als opdrachtgever aan verbindt zonder misschien voldoende van de inhoud op de hoogte te zijn; deze voorwaarden zijn opgesteld om in de relatie tussen de opdrachtgever en gonzodesign – zonder ‘moeilijk’ te doen – zoveel mogelijk duidelijkheid te laten bestaan. gonzodesign is en blijft de doorzichtige en betrouwbare organisatie die open en heldere communicatie in de relatie met de opdrachtgever als essentieel beschouwt. Laat je alsjeblieft niet afschrikken door de hoeveelheid tekst of de inhoud van de artikelen. Alles is bespreekbaar bij gonzodesign.

Principes van gonzodesign voor acceptabel gebruik van internet door de opdrachtgever: internet vormt in feite een organisatie van vrijwillige gebruikers die zich ten doel hebben gesteld informatie en gegevens uit te wisselen met andere internetgebruikers. Er is op dit moment geen een instantie die officieel toezicht uitoefent op de principes, beleidslijnen of procedures voor het gebruik van internet of de informatie en gegevens die via internet worden verspreid. Mede hierom vind ik het van belang dat afspraken tussen partijen duidelijk zijn, zodat misverstanden kunnen worden voorkomen.

Verantwoordelijkheid en respect: internet is een netwerk dat bedoeld is voor serieus gebruik. De opdrachtgever erkent dit principe en verklaart zich te allen tijde bereid te handelen met verantwoordelijkheidsgevoel, respect en beleefdheid, daarbij rekening houdend met de belangen en rechten van andere gebruikersgroepen op internet.

Algemene Voorwaarden.pdf

Arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden

Versie:
* Tweede versie juli 2008

1. Algemene Bepalingen

1.1 Toepasselijkheid

1.1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij gonzodesign diensten en/of produkten van welke aard ook levert aan de opdrachtgever, ook indien deze diensten niet nader zijn omschreven. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.1.2 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen gonzodesign en opdrachtgever in overleg treden, om nieuwe afspraken te maken waarbij de strekking van de nietige of vernietigde Voorwaarden zoveel mogelijk in acht worden genomen.
1.1.3 De Algemene Voorwaarden van gonzodesign prevaleren in voorkomend geval boven die van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Overeenkomst

1.2.1 De overeenkomst komt tot stand door “aanbod” en “aanvaarding”. Dit is ook het geval indien gonzodesign (volledig) verantwoordelijk is voor het idee, de ontwikkeling en de inhoud van de (te ontwikkelen) diensten en/of produkten. Opdrachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden aanvaard.

1.3 Prijzen en betaling

1.3.1 Alle prijzen zijn in euro en exclusief BTW.
1.3.2 Voor de diensten van gonzodesign zijn vergoedingen verschuldigd die worden berekend met toepassing van de overeengekomen of de nadien in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden gewijzigde tarieven.
1.3.3 gonzodesign brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De betaling zal plaatsvinden op de door gonzodesign aangegeven bank- of girorekening en op de door gonzodesign aangegeven wijze. Er zal een betalingstermijn gelden zoals vermeld op de factuur. Bij gebreke van specifieke betalingscondities zal betaling dienen te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum.
1.3.4 opdrachtgever staat in voor het tijdig, volledig en correct doorgeven van haar BTW nummer.
1.3.5 Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, zal gonzodesign een herinnering sturen met een nadere redelijke termijn van betaling. Is ook binnen deze nadere termijn niet betaald, dan is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd verhoogd met het promesse disconto van de ECB. Indien de opdrachtgever nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering, zonder nadere aankondiging ter incasso uit handen worden gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag, tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, zulks met een minimum van € 350,00.

1.4 Geheimhouding

1.4.1 gonzodesign en opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de wederpartij. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door partijen als zodanig is aangeduid.
1.4.2 De opdrachtgever zal de geheimhoudingsverplichting ook opleggen aan anderen die – al dan niet in dienstverband – van de in art. 1.4.1 genoemde gegevens kennis hebben kunnen nemen. gonzodesign kan in voorkomende gevallen de opdrachtgever voorzien van een geheimhoudingsclausule, welke opdrachtgever vervolgens aan de betrokkene(n) zal opleggen.
1.4.3 Hoewel aan de beveiliging van de systemen welke bij gonzodesign in gebruik zijn alle zorg wordt besteed die op dit punt redelijkerwijs mag worden verwacht, staat gonzodesign er niet voor in dat derden zich nooit onbevoegd, zonder betaling of anderszins met kwaadwillige intenties toegang kunnen verschaffen tot de website van opdrachtgever. De opdrachtgever zal geacht worden zich bewust te zijn van het feit dat de toegankelijkheid van de door gonzodesign geleverde produkten via internet een risico met zich meebrengt dat niet kan worden voorkomen met de hiervoor bedoelde beveiliging.

1.5 Uitvoering van de opdracht; Verplichtingen over en weer

1.5.1 gonzodesign zal alle diensten naar beste kunnen uitvoeren.
1.5.2 De opdrachtgever zal aan gonzodesign tijdig alle gegevens verschaffen en alle medewerking verlenen die gonzodesign nodig heeft voor de juiste uitvoering van de opdracht.
1.5.3 Indien voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking staan van gonzodesign of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichting voldoet, heeft gonzodesign het recht tot opschorting van de uitvoering van de opdracht. De daardoor ontstane kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
1.5.4 De eventueel door gonzodesign ingeschakelde derden zullen onder haar verantwoordelijkheid werkzaam zijn, tenzij inschakeling van deze medewerkers en/of derden door de opdrachtgever is voorgeschreven. In het laatste geval vrijwaart de opdrachtgever gonzodesign voor alle handelingen van een derde waardoor schade ontstaat.
1.5.5 De tijdstippen vermeld in een overeenkomst of in enig plan dat ter uitvoering van een overeenkomst is opgesteld, zullen steeds gebaseerd zijn op een schatting. De met deze tijdstippen samenhangende termijnen worden geacht niet de strekking te hebben om gonzodesign in verzuim te doen zijn op het moment dat deze termijnen niet worden gehaald. Indien gonzodesign voorziet dat de totstandkoming van een onderdeel meer tijd vergt, zal het de opdrachtgever hiervan in kennis stellen.

1.6 Overmacht

1.6.1 Hoewel gonzodesign zich heeft verbonden om diensten te leveren waaraan met grote zorg en vakbekwaamheid is gewerkt, kan de opdrachtgever in geval van overmacht gonzodesign nimmer op haar verplichtingen aanspreken.
1.6.2 Indien gonzodesign, door overmacht, langer dan een maand niet aan haar verplichtingen kan voldoen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst, zonder inachtneming van de minimale opzegtermijn uit het volgende artikel, te ontbinden.

1.7 Beëindiging; Gehele of gedeeltelijke ontbinding

1.7.1 Partijen zijn alleen bevoegd de overeenkomst te ontbinden ingeval van een toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de verbintenis. Dit zal niet eerder het geval zijn dan, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming.
1.7.2 In het geval er sprake is van een overeenkomst welke naar zijn aard niet door volbrenging eindigt en welke voor onbepaalde tijd is aangegaan (bijvoorbeeld onderhoud van websites op contractbasis), kan deze door elk van de partijen worden opgezegd met een opzegtermijn van één jaar, tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen. Partijen zullen wegens opzegging niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
1.7.3 In geval van ontbinding of beëindiging van de overeenkomst blijven de naar hun aard doorlopende verplichtingen in stand. Ontbinding of beëindiging van overeengekomen onderhoudsovereenkomst laat overige overeenkomsten onverminderd van toepassing.
1.7.4 Restitutiebeleid: Als gonzodesign aan een project is begonnen na ontvangst van de aanbetaling en opdrachtgever besluit het project te annuleren, zal gonzodesign de aanbetaling niet terugbetalen. Dit heeft te maken met de investeringen, werkzame uren, etc. die gonzodesign al in het project heeft zitten.

2. Voorwaarden inzake de ontwikkeling van produkten in opdracht

2.1 Werkwijze; Goedkeuring ontwerp; Tijdschema; Zorgverplichting

2.1.1 Door gonzodesign wordt elk produkt dat in opdracht wordt gemaakt, zoveel mogelijk gemaakt overeenkomstig een vooraf vastgesteld werkschema dat bij voorkeur in de Offerte zal zijn opgenomen. Ontbreekt een dergelijk werkschema, dan bepaalt gonzodesign volgens welk schema de werkzaamheden zullen worden verricht. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen.
2.1.2 Een produkt zal bij voorkeur worden gemaakt op basis van een ontwerp dat aan de opdrachtgever voorafgaand aan de ontwikkelfase ter goedkeuring zal worden voorgelegd of, bij een voorafgaand door gonzodesign tegen betaling te verrichten onderzoek (het zogenoemde “vooronderzoek”), worden gemaakt op basis van de resultaten daarvan. De opdrachtgever heeft het recht om binnen vijf werkdagen na de datum waarop het ontwerp aan de opdrachtgever is voorgelegd resp. na ontvangst van het rapport houdende de resultaten van het vooronderzoek, het ontwerp af te keuren en aan gonzodesign mede te delen dat hij geen prijs stelt op een nieuw ontwerp.
2.1.3 Na een dergelijke mededeling is de overeenkomst ontbonden, op voorwaarde dat de opdrachtgever aan gonzodesign op de vervaldatum voldoet een door gonzodesign voor het maken van het ontwerp in redelijkheid alsnog te factureren vergoeding respectievelijk de vergoeding die partijen zijn overeengekomen, zoals meestal het geval zal zijn bij een vooronderzoek dat in opdracht van de opdrachtgever is uitgevoerd. De opdrachtgever is alsdan voorts verplicht terstond en op eigen initiatief alle materialen die gonzodesign aan de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, bij gonzodesign terug te bezorgen.
2.1.4 Voorzover partijen zijn overeengekomen dat bepaalde rechten van intellectueel of industrieel eigendom na de oplevering aan de opdrachtgever zouden worden overgedragen vervalt iedere aanspraak van de opdrachtgever op de overdracht van dergelijke rechten, alsmede op enige licentie die de opdrachtgever na de oplevering zou worden verleend. Partijen zijn elkaar verder wegens het feit dat de overeenkomst is ontbonden geen vergoeding van schade of welke andere prestatie ook verschuldigd.
2.1.5 Alle diensten inzake de ontwikkeling van een produkt zullen met de grootst mogelijke zorg worden verricht. gonzodesign staat ervoor in dat alle hiermee verbandhoudende werkzaamheden vakbekwaam zullen worden uitgevoerd. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van de nieuwste ontwikkelingen en inzichten op het betreffende vakgebied, voor zover althans in verband met de bij opdrachtgever gebruikte apparatuur of programmatuur niet rekening zal hoeven te worden gehouden met standaarden van oudere datum.
2.1.6 gonzodesign heeft ten aanzien van haar diensten geen resultaatsverbintenis, behoudens voorzover bepaalde eigenschappen van een produkt uitdrukkelijk en schriftelijk door gonzodesign aan de opdrachtgever zijn gegarandeerd. gonzodesign staat niet in voor verwachtingen omtrent eigenschappen die niet als hiervoor bedoeld uitdrukkelijk en schriftelijk met gonzodesign zijn overeengekomen.
2.1.7 Afwijkingen ten opzichte van het ontwerp zijn steeds geoorloofd, als daarvoor in redelijkheid een aanleiding bestaat en mits de beoogde functionaliteit niet wezenlijk wordt aangetast, en mede in aanmerking genomen dat bij de uitvoering kan blijken dat bepaalde details, praktisch gezien, beter anders kunnen worden ingevuld dan in de ontwerpfase voorzien werd.
2.1.8 Voor de gewenste communicatie en/of integratie van websites of welk ander produkt ook met systemen waarmee deze websites of produkten in verbinding staan resp. waarvan zij een onderdeel vormen, is de opdrachtgever uitsluitend zelf verantwoordelijk. gonzodesign staat niet in voor de prestatie van enige toeleverancier die bij deze communicatie en/of integratie een rol speelt, ook als die toeleverancier door gonzodesign is voorgesteld. gonzodesign is bij tekortkomingen van die toeleveranciers op generlei manier aansprakelijk.

3. Garantieregeling

3.1 Garantieregelingen en bepalingen.

3.1.1 Indien zich aan een door gonzodesign geleverd produkt en/of aan enig ander met de diensten van gonzodesign bereikt resultaat tekortkomingen voordoen die binnen één maand na de oplevering of deeloplevering – of bij afwezigheid van een dergelijke oplevering binnen één maand na de ontvangst van het betreffende produkt of dienst – bij gonzodesign zijn aangemeld, dan zullen die door gonzodesign binnen tien werkdagen of zoveel eerder als mogelijk is gratis worden onderzocht en zo mogelijk worden hersteld. Op alle produkten welke door gonzodesign aan opdrachtgever zijn geleverd, zijn de door gonzodesign eventueel aan opdrachtgever verstrekte aanvullende op schrift gestelde garantiebepalingen van toepassing.
3.1.2 Voor het functioneren van produkten, Softwareprodukten inbegrepen, welke door derden geleverd zijn, is de opdrachtgever uitsluitend aangewezen op de eventueel afgegeven garanties van de leverancier/fabrikant. opdrachtgever zal in verband met tekortkomingen inzake deze produkten geen nakoming kunnen vorderen van gonzodesign, noch schadevergoeding of ontbinding.
3.1.3 Zolang de opdrachtgever enige verplichtingen tegenover gonzodesign niet geheel of niet tijdig is nagekomen, heeft gonzodesign het recht alle garantieverplichtingen van haar kant op te schorten.
3.1.4 Onderzoek naar en/of herstel van gebreken of storingen die:
– niet reproduceerbaar zijn, of
– veroorzaakt zijn door ondeskundig gebruik van de produkten of gebruik dat niet in overeenstemming is met de eventueel bijgeleverde documentatie, of
– veroorzaakt zijn door reparaties of veranderingen die de opdrachtgever zelf of derden gedurende de garantietermijn aan de produkten hebben verricht, of
– veroorzaakt zijn door het niet naleven van de door of namens gonzodesign verstrekte gebruiksvoorschriften, of
– bestaan in verminking of het verloren gaan van gegevens, of
– veroorzaakt zijn door gebrekkig functioneren van apparatuur waarop of waarin een produkt gebruikt wordt, tenzij deze door gonzodesign is geleverd en wordt gegarandeerd of onderhouden, of veroorzaakt zijn door gebrekkig functioneren van netspanning, telecommunicatie- of netwerkvoorzieningen, of anderszins veroorzaakt zijn door niet aan gonzodesign toe te rekenen oorzaken, vallen niet onder de in art. 3.1.1 omschreven garantie en zullen indien zij door of namens gonzodesign op verzoek van opdrachtgever worden verricht, door opdrachtgever aan gonzodesign worden vergoed op basis van de voor onderhoud overeengekomen of bij afwezigheid daarvan geldende gebruikelijke tarieven van gonzodesign.
3.1.5 Zolang gonzodesign niet in de gelegenheid is gesteld om enige tekortkoming te verhelpen via herstel of vervanging conform het hiervoor bepaalde, zijn andere aanspraken wegens een tekortkoming welke gonzodesign heeft veroorzaakt uitgesloten, onverminderd de op dergelijke aanspraken toepasselijke beperkingen welke voortvloeien uit art. 5 van deze voorwaarden.

4. Eigendomsrechten, auteursrecht en rechten van intellectueel eigendom; licentieverlening

4.1 Voorbehoud van eigendom en andere rechten

4.1.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gonzodesign zich de rechten en bevoegdheden voor die gonzodesign toekomen op grond van de Auteurswet.
4.1.2 Alle door gonzodesign verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, (electronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gonzodesign worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
4.1.3 gonzodesign behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
4.1.4 Eigendom en andere rechten, waaronder rechten van intellectuele eigendom, op door gonzodesign gebruikte gelicenseerde software en materialen blijven van gonzodesign. gonzodesign zal aan opdrachtgever op verzoek melding maken welke (basis)programmatuur van derden zij gebruikt heeft.
4.1.3 Pas nadat de opdrachtgever tijdig en volledig heeft betaald worden de aan opdrachtgever toegekende rechten (o.a. auteursrecht) en bevoegdheden verleend. Reeds verleende rechten en bevoegdheden vervallen bij niet tijdige en/of onvolledige betaling aan gonzodesign. gonzodesign heeft na verval het recht om maatregelen te nemen die het gebruik van een produkt voor opdrachtgever onmogelijk maken.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Aansprakelijkheid bij schade

5.1.1 gonzodesign aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat blijkt uit dit onderdeel van de Algemene Voorwaarden inzake “Aansprakelijkheid”.
5.1.2 Aansprakelijkheid van gonzodesign voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
5.1.3 De totale aansprakelijkheid van gonzodesign voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal beperkt zijn tot het bedrag dat onder haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
5.1.4 gonzodesign is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in de Softwareprodukten of door deze produkten veroorzaakt, voorzover ontstaan door aanpassingen van opdrachtgever zelf of derden.
5.1.5 De aansprakelijkheid van gonzodesign wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts, indien opdrachtgever gonzodesign onverwijld en deugdelijk de schade heeft gemeld en bij die of latere gelegenheid in gebreke heeft gesteld. Een ingebrekestelling zal alleen dan worden geacht werking te hebben als de opdrachtgever aan gonzodesign een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming heeft gegeven, en gonzodesign ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gonzodesign in staat is adequaat te reageren.
5.1.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is tenslotte dat opdrachtgever gonzodesign in de gelegenheid heeft gesteld het herstel uit te voeren, voorzien in art. 5, meer in het bijzonder art. 3.1.5.

6. Persoonsgegevens

6.1 Persoonsgegevens & Privacy

6.1.1 gonzodesign zal alle inspanningen verrichten die redelijkerwijs van haar gevergd kunnen worden om persoonsgegevens vertrouwelijk te houden.
6.1.2 gonzodesign verwerkt persoonsgegevens van haar opdrachtgevers op om de volgende redenen:
• Facturering van de dienst(en);
• Facturering aan en beoordeling van facturen van derden;
• Beoordeling kredietwaardigheid opdrachtgever;
• Signaleren, opsporen en tegen gaan van misbruik van de aangeboden diensten;
• Voldoen aan de aan gonzodesign gestelde wettelijke verplichtingen;
• Levering van diensten waarbij persoonsgegevens noodzakelijk zijn.
6.1.3 Behalve voorzover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de in het vorige lid genoemde doelen zal gonzodesign persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij voor zover gonzodesign daartoe wettelijk verplicht is.

Begripsomschrijvingen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
opdrachtgever: De natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie een overeenkomst tot het verrichten van één of meer diensten wordt gesloten
deeloplevering : De gelegenheid dat één of meer bepaalde modules, of welke andere onderdelen van een produkt ook, door opdrachtgever zijn goedgekeurd of geacht moeten worden te zijn goedgekeurd
dienst : Door gonzodesign uit te voeren, vooraf bepaalde werkzaamheden welke kunnen bestaan uit:
• Het ontwerpen en ontwikkelen van websites;
• Het onderhouden van websites;
• Het geven van adviezen, voorzover niet inbegrepen in de diensten welke hiervoor zijn vermeld;
• Begeleiding van projecten en/of consultancy graphic design
hardware : De vaste elektronische en mechanische delen van een computersysteem
internet : Een wereldwijd geheel van aan elkaar gekoppelde computernetwerken, hostcomputers, databanken en andere telecommunicatie voorzieningen
materialen : Elke lichamelijke zaak waarop een produkt, tekening, ontwerp of andere informatie met betrekking tot het produkt of is vastgelegd welke in het kader van deze overeenkomst ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld, waaronder tapes, manuals, brochures, cd-roms enz., uitgezonderd reclamemateriaal e.d.
onderhoud : Het geheel aan diensten van gonzodesign betrekking hebbend op de ondersteuning van opdrachtgever bij het gebruik van produkten, het verhelpen van storingen die zich bij het gebruik van de produkten kunnen voordoen en het behoud van de geleverde produkten
overeenkomst : Elke overeenkomst tussen gonzodesign en de opdrachtgever op grond waarvan gonzodesign een overeengekomen produkt of dienst zal leveren tegen een vastgestelde vergoeding
graphic (design) : Het geheel aan diensten van gonzodesign betrekking hebbend op de grafische vormgeving, hierbij kan gedacht worden aan produkten zoals onder andere huisstijl, logodesign, brochures, websites en/of multimediale presentaties
ontwerp : Elke beschrijving van de kenmerken waaraan een produkt bij oplevering zal behoren te voldoen en in overleg met de opdrachtgever door gonzodesign opgesteld
oplevering : De gelegenheid dat een afontwikkeld produkt door opdrachtgever is goedgekeurd of geacht moet worden te zijn goedgekeurd en door deze voor het beoogde doel in gebruik kan worden genomen (en dus niet uitsluitend met het doel om te worden getest). Tenzij uit het zinsverband anders blijkt, wordt met oplevering ook elke deeloplevering bedoeld die voorafgaand aan de oplevering heeft plaats gevonden
persoonsgegevens : Alle op natuurlijke personen herleidbare gegevens in de zin van de Wet Bescherming persoonsgegevens;
produkt : Een in enige vorm vastgelegd resultaat van werkzaamheden door gonzodesign als dienst verricht, hetzij een produkt dat in opdracht van de opdrachtgever door gonzodesign is ingekocht, en dat kan bestaan uit:
• een verzameling webpagina’s dat uitsluitend opgebouwd is uit speciaal voor de opdrachtgever ontwikkelde grafische elementen en inhoud met statisch karakter;
• een website, welke gebruik maakt van formulieren, routeplanner en andere generieke, niet speciaal voor de opdrachtgever ontwikkelde componenten, de z.g. “Componenten” of “Modules” die de site een zekere mate van functionaliteit geven en met de site worden meegeleverd;
• software ingekocht door gonzodesign bij derden.